Ош облустук Р.Абдыкадыров атындагы филармония

Ош шаары Ленин көчөсү 430
-7-80-83; 7-81-05
Osh_filarmoniya@mail.ru
None

Ош облустук Р.Абдыкадыров атындагы филармониясы 1987-жылдын 27-апрелиндеги Кыргыз ССР министрлер советинин №24-р  буйругу менен ачылган.

Алгачкы  болуп «Бек арстан» эл аспаптар оркестри, «Абат жергем» фольклордук, «Байге» эстрадалык ансамблдери уюштурулуп, жалпы коллективде 53 адам эмгектенген.

Филармониянын алгачкы бет ачаар концерти 1988-жылдын18-майында Ош кыргыз драма театрында коюлган.

1994-жылы 15-ноябрда Ош облустук мамлекеттик администрациясынын №154 токтомунун негизинде филармонияга кыргыз элинин таланттуу композитору Рыспай Абдыкадыровдун ысмы ыйгарылган.Филармониянын биринчи директорлугуна 1987-жылы Кыргыз Республикасынын Эл артисти Т. Эшбаев дайындалган. Бул кызматта 1992-жылдын 1-ноябрынан Аскар Сыдыков, 1993-жылдын 10-декабрынан Абдырахман Байтъръев, 1995-жылдын 2-майынан Разак Сатыбалдиев, 1998-жылдын 2-ноябрынан Бабаравшан Тургунбаевдер иштешкен.

2000-2018-жылдар аралыгында Ош филармониясында үзүрлүү  жана жигердүү эмгектенген 7 ънърпоз «КРнын эл артисти», 8 өнөрпоз «КРнын эмгек сиңирген» артисти, 4 өнөрпоз «КРнын маданиятына эмгек сиңирген ишмер» ардактуу наамдарына, 1 өнөрпоз ардак медалына, 27 өнөрпоз «Маданияттын мыкты кызматкери» тъш белгисине, 15 кызматкер Маданият министрлигинин ардак грамотасына татыктуу болушту. Ошондой эле жамаатта эл аралык жана республикалык кароо-сынактардын 32 лауреаты жана дипломанттары эмгектенишет.

 

 

Ош облустук Р. Абдыкадыров атындагы филармониянын

 

2018-жылга перспективалык

 

                                                                ИШ-ПЛАНЫ

 

 

Иш-чаралардын аталышы

 

 

Мъънът\

 

Жооптуулар

1

Президенттин, парламенттин, Ъкмътт\н, Маданият, маалымат

 жана туризм министрлиги-

нин, жергиликт\\ бийлик органдарынын токтом, буйрук, кърсътмълър\н, коллегия  чечимдерин   аткаруу.

 

Жыл

алкагында

 

Жетекчилик.

 

2

«Аймактарды ън\кт\р\\ » жылына карата  иш чараларды т\з\\,  аткаруу жана мамлекеттик деёгээлдеги иш-чараларга активд\\ катышуу

 

Жыл

алкагында

Къркъм жетекчи,

башкы администратор.

 

3

Номенкулатуралык иш-кагаздар менен так  иштъъ, аткарылышын къзъмълдъъ

 

Жыл

алкагында

Жетекчилик, иш алып баруучу,  Адистер бъл\м\.

4

Маданият  тармагын ън\кт\р\\

боюнча ъткър\л\\ч\ республикалык, облустук  иш-чараларга активд\\ катышуу.

 

Жыл

алкагында

Къркъм жетекчи, администратор.

5

Жалпы жамааттык чогулушту ъткър\\

Жыл

 башында

Чарба иштери боюнча директордун орун басары, къркъм жетекчи, администратор,

 

 

6

Эл аралык каржылоо, грант бер\\ уюмдары менен иштеш\\.

Жыл

алкагында

Чарба иштери боюнча директордун орун басары.

 

7

Эмгек жана техникалык коопсуздуктар боюнча иш-чараларды  т\з\\, кызматчыларга тааныштыруу,  аткарылышын къзъмълдъъ.

Жыл

алкагында

Чарба иштери боюнча директордун орун басары,

ЭТКК  боюнча инженер.

 

8

Бюджеттик каржылоо сметасын т\з\\, бекит\\, аткаруу.

Жыл

алкагында

КРнын маданият, маалымат жана туризм министрлиги, Ош филармониясынын жетекчиси, башкы бухгалтер.

 

9

Атайын каражат табуу  сметасын  т\з\\, бекит\\, аткаруу

Жыл

алкагында

КРнын маданият, маалымат жана туризм министрлиги, жетекчилик, башкы бухгалтер.

 

10

 

 

 

Атайын  каражат табуу планын топтор арасында  бъл\шт\р\\, аткарылышын къзъмълдъъ.

Жыл

Алкагында

Директор, Къркъм жетекчи, Башкы бугалтер.

 

11

Мамлекеттик деёгээлдеги иш-чараларга  активд\\ катышуу, сапаттуу  концерттик программа менен тейлъъ.

 

Жыл алкагында

Директор, Къркъм жетекчи, Башкы администратор.

 

12

Къркъм кеёештин чогулушун ъткър\\.

Бир кварталда бир жолу

Директор,

Къркъм кеёештин търагасы.

 

 

II. Чыгармачылыкты ън\кт\р\\ жана калкты маданий тейлъъ

иштерин уюштуруу.

 

13

«Аймактарды ън\кт\р\\»  жылына карата обончу-композитор

Р.Абдыкадыровдун эскер\\ иш-чараларын уюштуруп ъткър\\.

 

Январь

Жалпы къркъм жетекчилик,

Бъл\м башчылар.

 

14

«Аймактарды ън\кт\р\\» жылынын алкагында  КРнын эл артисти, профессор, Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты, залкар комузчу

 Б. Мадазимовду эскер\\ концерти

 

Февраль

Къркъм жетекчи,

Башкы администратор.

15

 «Степ бай степ» бий тобунун чыгармачылык концертин уюштуруп-ъткър\\

Март

Къркъм жетекчи,

Башкы администратор.

16

Филармониянын 30 жылдыгына карата марафон концерт уюштуруп ъткър\\.

Апрель

Жалпы къркъм жетекчилик,

Башкы администратор.

 

17

Калкты маданий жактан тейлъъ \ч\н филармониянын къркъм топторун, аткаруучуларын гастролдук иш-сапарга жънът\\

Жыл алкагында

Къркъм топтордун директору,

Къркъм жетекчи, башкы администратор, топтордун жетекчилери.

 

18

Б.Мадазимов атындагы эл аспаптар оркестринин отчеттук концертин уюштуруп ъткър\\

 

Апрель

Жалпы къркъм жетекчилик,

Башкы администратор.

19

«КРнын маданиятынын мыкты кызматкери»  М.Сыргабаевдин 50 жылдык маараке-концертин ъткър\\

 

Апрель

Къркъм жетекчи,

Башкы адм инистратор.

 

20

 

 

Ош облустук Р.Абдыкадыров атындагы филармоиянын 30 жылдык юбилей-мааракесин уюштуруп ъткър\\

 

Май

Жетекчилик,

Жалпы жамаат.

 

21

 «Наздеми» бий, «Кыз-Бурак» эстрада  топтордун жаштар менен жолугушуу кечесин ъткър\\

Май

Къркъм жетекчи, топтордун башчылары.

22

Эмгек алдыёкыларын, коомдук иштерге активд\\ катышкандарды мамлекеттик, ъкмътт\к, министрликтин, облустук, шаардык  сыйлыктарына кърсът\\.

 

Август

Къркъм топтордун директору,

Къркъм кеёеш,

Топтун жетекчилери,

Профком.

 

23

КРнын Эл артисти Т.Эшбаевди эскер\\ концерти

Сентябрь

Къркъм жетекчи, топтордун башчылары.

Башкы администратор.

 

24

«Нуска» фольклордук тобунун отчеттук концерти

Сентябрь

Къркъм жетекчи, топтордун башчылары.

Башкы администратор.

 

25

Кыргызстан Ленин комсомолу, Кыргызстан жаштар сыйлыгынын лауреаты элдик коллектив, «Кыз-Бурак» тобунун 40 жылдык мааракесин уюштуруп ъткър\\

 

Октябрь

Къркъм топтордун директору,

Къркъм кеёеш,

Топтун жетекчилери,

Башкы администратор.

 

26

Филармониянын отчеттук концерти

2-ноябрь

Къркъм топтордун директору,

Къркъм жетекчи,

Администраторлор.

27

Къркъм топтордун стационардык,

гастролдук концерттеринин  графиктерин т\з\\, бекит\\, уюштуруу, аткарылышын къзъмълдъъ. 

 

Жыл

алкагында

Къркъм жетекчи,

Башкы администратор.

28

«Аймактарды ън\кт\р\\» жылынын алкагында эл аралык, республикалык, облустук, шаардык деёгээлдеги   саясий, маданий иш-чараларга, концерттерге активд\\ катышуу

 

Жыл

алкагында

Жалпы къркъм жетекчилик,

Башкы администратор.

29

«Аймактарды ън\кт\р\\»  жылына  карата  Ош облусунун жети районунда жана Джалал-Абад, Баткен облустарынын борборлоруда жалпы жамааттын концертин уюштуруп - ъткър\\

 

Жыл алкагында

Жалпы къркъм жетекчилик,

Бъл\м башчылар.

 

30

Къркъм топтордун машыгуу графиктерин т\з\\, аткарылышын къзъмълдъъ.

 

Жыл

алкагында

Къркъм жетекчи,

Топтордун жетекчилери.

31

Кыргыз музыкасын жайылтуу, даёазалоо максатта жогорку, орто окуу жайларда,мекеме-ишканаларда,  мектептерде жолугушуу  концерттерди  уюштуруп ъткър\\

 

Ар бир кварталда бир жолу

Къркъм топтордун директору,

Къркъм жетекчи,

Башкы администратор.

32

Калктын аз камсыз болгон бъл\г\н, майыптарды, карыяларды, жетим балдар \й\н  маданий жактан  акысыз тейлъън\ уюштуруу.

Жыл алкагында

Къркъм жетекчи,

Башкы администратор.

33

«Аймактарды ън\кт\р\\» жылына карата Эл аралык, республикалык, облустук, шаардык кароо-сынактарга, фестивалдарга активд\\ катышуу

 

Жыл

алкагында

Къркъм жетекчи,

Башкы администратор..

34

Къркъм топтордун  жана артисттердин сахна маданиятын, актердук чеберчилигин ън\кт\р\\  боюнча окууларды жана практикалык иш-чараларды,  мастер-класстарды, семинарларды ъткър\\

 

Жыл

алкагында

Къркъм жетекчи,

Башкы администратор.

35

Къркъм топтордун репертуарларын  жаёылоо, чыгармаларынын ноталарын, аудио жазууларын, ыр текстерин, партитураларын   иреттештир\\, топтоо жана архивге ъткър\\.

 

Жыл

алкагында

Къркъм кеёеш,

Башкы администратор,

Топтордун жетекчилери,

Адабият бъл\м\

 

36

Гастролдоп келген къркъм топтордун, аткаруучулардын концерттерин жана кино кърсът\\лърд\ жогорку денгээлде уюштуруп ъткър\\

 

       Жыл

   алкагында

Къркъм топтордун жетекчилери,

Къркъм жетекчи,

Башкы администратор.

37

 Филармониянын къркъм жамаатынын концерттерин, аткаруучулардын  чыгармаларын

 ММКлардан чагылдырууну уюштуруу.

 

Жыл

алкагында

Къркъм жетекчи,

Башкы администратор.

Топтордун жетекчилери.

38

Маданият, маалымат жана туризм министирлигинин, мамлекеттик концерттик иш-чараларына, ишмерд\\л\г\нъ активд\\ катышуу

Жыл алкагында

Жалпы жетекчилик

                           

III. Ънд\р\шт\к-чарбалык иштерди  уюштуруу.

 

39

 

 

Музыкалык техникаларды туура пайдалануу, колдонуу боюнча 

практикалык окууларды ъткър\\.

Бир кварталда 1 жолу

 

Директордун орун басары.

ЭТКК\н иженери, МТБнын башчысы.

 

40

Эмгек коопсуздугун сактоонуу уюштуруу, жамаатты атайын эскертмелер менен тааныштыруу, кол койдуруу

 

ар бир кварталда

 

Директордун чарба иштери боюнча орун басары

ЭТК боюнча башкы инженер.

 

41

Жалпы техникалык  кызматчылардын, артисттердин жумушка келип-кет\\ тартибин къзъмълдъъ, чыёдоо.

 

Жыл алкагында

Директордун орун басары,

Адистер бъл\м башчысы, къркъм жетекчи, эмгекти къзъмълдъъ комиссиясы

 

42

Автотранспортторду ъз учурунда техникалык кароодон ъткър\\, ремонттоо-т\зът\\ иштерин уюштуруу.

 

Жыл

алкагында

Директордун орун басары.

ЪТБд\н башчысы. ЭТККн\н башкы инженери     

43

Имараттарды, кабинеттерди, гримдъъ бълмълър\н, залды кышкы сезонго даярдоо

Жыл алкагында

Директордун чарба иштери боюнча орун басары.

ЪТБд\н башчысы. ЭТККн\н башкы инженери     

44

Имараттын ичин жана сыртын тазалык менен камсыздоо.

 

Жыл алкагында

Директордун чарба иштери боюнча орун басары, ЪТБнын башчысы.

 

45

Техникалык, ърт  жана эмгек 

коопсуздугун сактоо боюнча, окуу семинарларды, практикалык окууларды  ъткър\\.

 

 

ар бир кварталда

 

Директордун чарба иштери боюнча орун басары, ЭТКнын  инженери.

46

Санитардык тазалык к\ндърд\ уюштуруу

Бир айда бир жолу

Директордун  чарба иштери боюнча орун басары,

ТЪБ нын башчысы

 

 

47

Музыкалык аспаптарды, аппаратураларды, техникаларды ъз учурунда ремонттоо, сапаттуу иштъъс\н камсыздоо, жаёылоо.

 

Жыл алкагында

Башкы администратор,

 Муз. техника бъл\м\н\н башчысы

48

Музыкалык  техникалардын,  концерттик костюмдардын, инвентарлардын, буюм-тайымдардын  сапаттуу сакталуусун камсыздоо, инвентаризациялоо

 

Жыл

алкагында

Материалдык бухгалтер,

ТЪБнын

49

 

 

Филармониянын айлана-чъйръс\н тазалоо, иретке келтир\\, газондорду, бактарды жашылдандыруу, г\лдърд\ ъст\р\\.

 

Жыл

алкагында

к\н сайын

ТЪБнын

башчысы

 

50

Сахнадагы  штангеттерди, 

тростторду, аркандарды косметикалык ремонттон ъткър\\, сапаттуу жана коопсуз иштъъс\н камсыздоо.

 

Кварталда  бир жолу техникалык кароо ж\рг\з\\

 

Чарба иштери боюнча директордун орун

басары, ЭТККн\н, ЪТБ башчысы.

51

Электр, канализация, суу, сантехника системаларынын толук кандуу иштешин камсыздоо.

 

Жыл

алкагында иш алып бару

 

Чарба иштери боюнча

директордун орун

басары, башкы электрик, сантехник, ЪТБд\н башчысы.

52

Товардык-материалдык баалуулуктарды жана негизги каражаттарды инвентаризациялоо.

 

Жыл

аягында

Башкы бухгалтер, материалдык бухгалтер  жана комиссия.

53

Мамлекеттик деёгээлдеги иш-чараларды жана гастролдук концерттерди \зг\лт\кс\з тейлъъ \ч\н автотранспорттордун  толук кандуу иштъъс\н камсыз кылуу

 

Жыл

алкагында

Директордун чарба иштери боюнча орун басары,

Башкы администратор, башкы бухгалтер, ЪТБнын башчысы

54

Жылуулук бер\\ч\ системанын толук кандуу иштешин камсыздоо \ч\н ремонттоо иштерин ж\рг\з\\

Жыл алкагында

 Чарба иштери боюнча директордун  орун басары, ЪТБнын башчысы

 

 

IV. Даталуу майрамдык иш-чараларды маданий жактан тейлъъ.

 

55

Ата-Мекенди коргоочулар к\н\

23-Февраль

Къркъм  жетекчи.

Башкы администратор.

 

56

Аялдардын  эл аралык майрамы

8 - Март

Къркъм  жетекчи.

Башкы администратор.

 

57

Элдик Нооруз майрамы

21-Март

Къркъм  жетекчи.

Башкы администратор.

 

58

Эмгекчилер  майрамы

1-Май

Къркъм  жетекчи.

Башкы администратор.

 

59

Конституция к\н\

5-Май

Къркъм  жетекчи.

Башкы администратор.

 

60

Улуу Жеёиш майрамы

9-Май

Къркъм  жетекчи.

Башкы администратор.

 

61

Балдарды коргоо к\н\

1-Июнь

Къркъм  жетекчи.

Башкы администратор.

 

62

КРнын эгеменд\\л\к к\н\

31-Август

Къркъм  жетекчи.

Башкы администратор.

 

63

Кыргыз-тили к\н\

23-сентябрь

Къркъм  жетекчи.

Башкы администратор.

 

64

Ош шаарынын к\н\

5-октябрь

Къркъм  жетекчи.

Башкы администратор.

 

65

Маданият кызматкерлеринин к\н\

2- ноябрь    

Къркъм  жетекчи. Башкы администратор.

 

66

Карылар жана майыптар к\н\

3-декабрь

Къркъм  жетекчи.

Башкы администратор.

 

67

Жаёы жыл тосуу салтанаттары

20-31-

Декабрга чейин

Къркъм  жетекчи.

Башкы администратор.