Туризм департаменти туризм чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча функцияларды ишке ашырууну камсыз кылуучу Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин  ведомстволук бөлүмү болуп саналат.

Департаменттин максаты туризм чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу болуп саналат.

Департаменттин милдеттери болуп:

  • туризм чөйрөсүндө мамлекеттик саясаттын натыйжалуулугун жогорулатуу;
  • туристтик тармакты өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү;
  • өлкөнүн жакшы кадыр-баркын түзүү болуп саналат.

Департамент өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкү функцияларды аткарат:

1) Тармактык саясат функциялары:

– Кыргыз Республикасынын тиешелүү ченемдик укуктук актыларында жана Кыргыз Республикасы катышкан эл аралык келишимдерде каралган тартипте жана учурларда Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча мамлекеттер аралык башкаруу органдары жана эл аралык уюмдар менен белгиленген тартипте кызматташууну жүргүзөт;

– Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун мыйзамда белгиленген тартипте иштеп чыгат жана Министрликке киргизет;

– Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын колдонуу практикасын жалпылайт, аны өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат; – туризм чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырат;

– туризмди мамлекеттик колдоо механизмдерин иштеп чыгат;

– туризм чөйрөсүндөгү концептуалдык-стратегиялык документтерди иштеп чыгат жана иштеп чыгууга катышат;

– дүйнөлүк туризм рыногунун конъюнктурасын изилдейт жана туризм чөйрөсүн өркүндөтүү боюнча сунуштарды белгиленген тартипте киргизет;

– туризмди өнүктүрүүнүн негизги тенденцияларына жана багыттарына комплекстүү талдоо жана болжолдоо жүргүзөт;

– туристтик агымдардын абалына талдоо жүргүзөт;

– туристтик иштин субъекттери көрсөтүүчү кызматтардын сапатына талдоо жүргүзөт;

– туризм секторуна гранттарды, техникалык, донордук жана демөөрчүлүк жардамды тартууга өбөлгө түзүүчү документтик долбоордук базаны даярдайт жана түзөт;

– Кыргыз Республикасынын аймагындагы жаратылыш комплекстерин жана тарыхый-маданий объекттерди өзүнө камтыган туристтик ресурстарды сактоо боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

– өз компетенциясынын чегинде туризм чөйрөсүндөгү эл аралык иш-чараларга Кыргыз Республикасынын катышуусу жана кызматташуусу боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

– Департаменттин компетенциясына кирген чөйрөлөрдө кызматташтык жөнүндө эл аралык келишимдерди ишке ашырат;

– эл аралык уюмдар менен өз ара аракеттенүүнү кеңейтүү боюнча функцияларды ишке ашырат, ошондой эле компетенциясынын чегинде тиешелүү иш-чараларга катышат;

2) Координациялоо, мониторинг жүргүзүү жана контролдоо функциялары:

– туризм чөйрөсүн комплекстүү өнүктүрүү боюнча бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырууну координациялайт;

– туризм чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты түзүү боюнча аткаруу бийлигинин органдарынын ишин тармактар аралык жана региондор аралык координациялоону жүзөгө ашырат;

– туризм чөйрөсүндөгү уюмдардын ишине мониторинг жүргүзөт;

– башка мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенип, туризм чөйрөсүндө белгиленген максаттуу көрсөткүчтөрдүн аткарылышын белгиленген тартипте контролдойт;

– Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча тиешелүү мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана өкмөттүк эмес түзүмдөр менен өз ара аракеттенет;

3) Колдоо функциялары:

– Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча маалыматтык-аналитикалык материалдарды даярдоону жана жайылтууну ишке ашырат;

– туристтик иш-чараларды өткөрүү учурунда коомдук туристтик бирикмелерге маалыматтык жана административдик колдоону жүзөгө ашырат;

– Кыргыз Республикасынын туристтик потенциалын пропагандалоого өбөлгө болгон билим берүүчү, маркетингдик иш-чараларды жана жарнамалык роликтерди иштеп чыгат;

– туризм чөйрөсүндөгү субъекттерге методикалык жана консультациялык жардам көрсөтөт;

– башка өлкөлөрдө ата мекендик туристтик уюмдардын кызыкчылыктарын илгерилетүүгө көмөк көрсөтөт;

– туризм чөйрөсүндө улуттук жана эл аралык уюмдар менен байланыштарды түзөт жана биргелешкен изилдөө иштерин жүргүзөт;

– Туристтик иштин объекттеринин жана субъекттеринин бирдиктүү реестрин жүргүзөт;

– Департаменттин компетенциясынын алкагында кызматташтык жөнүндө зарыл макулдашууларга, протоколдорго жана башка документтерге кол коёт.

Департамент мыйзамдарга ылайык башка функцияларды да ишке ашырат.