Министрликтин буйругу менен Кыргыз Республикасынын туристтик ишинин субъекттеринин бирдиктүү реестри бекитилген. Реестр Кыргыз Республикасындагы туризм субъекттери боюнча маалыматтарды эсепке алуу жана системалаштыруу, өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун жогорулатуу, туризмди жана туристтик ишти маалыматтык камсыздоо системасын өнүктүрүү, туристтердин коопсуздугун камсыз кылуу максатында жүргүзүлөт. Реестрге кирүү үчүн субъекттер тарабынан туризм боюнча ыйгарым укуктуу органдын tourism.department@mail.ru электрондук почтасына берилген маалыматтардын тууралыгын тастыктоочу документтердин электрондук көчүрмөлөрүн жөнөтүү зарыл:

  1. туристтик иштин субъекти жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн ушул эрежелердин 1-тиркемесине ылайык туристтик уюмдун/ыйгарым укуктуу өкүлдүн мөөрү жана колу менен күбөлөндүрүлгөн жазуу жүзүндөгү арыз (тиркемеде тиркелет);
  2. юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жөнүндө документтин көчүрмөсү (жеке ишкердин күбөлүк/күбөлүк);
  3. туристтик иштин субъектинин жарандык жоопкерчилигин камсыздандыруу полисинин көчүрмөсү;
  4. юридикалык жактын жетекчисин дайындоо жана ыйгарым укуктарын ырастоочу буйруктун көчүрмөсү (юридикалык жактын жетекчисинин ыйгарым укуктары жөнүндө маалыматтарды тастыктоо үчүн).
  5. юридикалык жактын/жеке ишкердин жетекчисинин күбөлүктүн көчүрмөсү. Эгерде жетекчи чет өлкөлүк жаран болсо – паспорттун нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү, иштөөгө уруксаттын көчүрмөсү (юридикалык жактын/жеке ишкердин жетекчиси жөнүндө маалыматты тастыктоо үчүн).