Коомдук талкуу

Кыргыз Республикасынын “Маданий мурас чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Мыйзамынын долбоору

толук маалымат шилтемеде: http://koomtalkuu.gov.kg/kg/view-npa/1262

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

“Кыргыз Республикасынын  маданий мурас чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү  киргизүү жөнүндө”

1-берене

“Китепкана иши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (“Эркин Тоо” газетасы  1998-жылдын 25-ноябры № 185-186) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Берене 1. Китепкана иши  тармагындагы мамлекеттик саясаттын максаттары, милдеттери жана принциптери.

            Ушул Мыйзам эл аралык укуктун принциптерине жана ченемдерине ылайык китепкана ишин уюштуруунун жалпы маселелерин, китепкана иши жаатында мамлекеттин, жарандардын, ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын ортосундагы өз ара мамилелерди жөнгө салат.

Ушул Мыйзамдын максаты Кыргыз Республикасында китепкана ишин сактоо жана өнүктүрүү болуп саналат.

Ушул Мыйзамдын милдеттери:

– эркин руханий өнүгүү, элдердин жана этникалык жамааттардын маалыматка эркин жетүүгө, коомдук бирикмелер, адам укуктарын кепилдөөчү, китепкана ишинин принциптерин аныктоо;

– улуттук жана дүйнөлүк баалуулуктарга ошондой эле маданий, илимий жана билиим берүү иш-чараларына тартуу;

– менчигинин түрүнө карабастан китепканаларды өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү;

– маалыматтык, маданий-агартуу жана билим берүү ишинин тармагы катары китепкана тармагын өнүктүрүү.”;

2) 11– берене төмөнкү мазмундагы он экинчи жана он үчүнчү абзацтар менен толукталсын:

            “автоматташтырылган китепканалык маалымат системасы (АКМС) – китепканалык–маалыматтык процесстерди автоматташтырылган режимде ишке ашырууга, китепкананы пайдалануучуларды тейлөөгө жана алардын тышкы электрондук маалымат ресурстарына жеткиликтүүлүктү камсыз кылууга багытталган, ошондой эле китепкана системасынын ишмердүүлүгүн камсыз кылуу үчүн уюштуруучу-функционалдык, технологиялык жана программалык-техникалык комплекс;

борборлоштурулган китепкана тармагы (БКТ) – бул жалпы башкаруунун, бирдиктүү фонддун, аймактык бөлүштүрүүнүн (райондук борбордун, шаардын, айылдын) негизинде иштеген, китепкана тейлөөсүнүн негизги түрлөрүн акысыз аткаруучу, жалпыга жеткиликтүү китепканалардын бүтүндөй тармагын түзүүчү китепкана бирикмеси. БКТ Борбордук китепканадан жана китепкана-филиалдарынан турат”.

4-берене төмөндөгү мазмундагы он экинчи  абзац менен толукталсын:

            “китепканалар-филиалдар (шаардык жана айылдык);

4) 8-берененин экинчи абзацындагы  “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын”;

5) 13-беренеде:

а) үчүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Колдонуудагы мыйзамдарга ылайык китепканаларды пайдалануунун эрежелерин өз алдынча бекитүүгө;»;

б) төмөнкү мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

            “жогорку өндүрүштүк көрсөткүчтөргө жетишкендиги үчүн  эмгек акы фондусунан  жыл ичинде үнөмдөлгөн каражаттарды кызматкерлерге кызыктыруучу төлөм катары багыттоо;”;

6) 14-беренеде:

а) төртүнчү абзацтагы  “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) жетинчи абзацтагы “деңгээлин” деген сөздөн кийин “автоматташтырылган китепканалык маалыматтык системаны кеңейтүү менен” деген сөздөр менен толукталсын;

7) 17-берененин экинчи  абзацындагы  “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын”;

8) 18-берененин үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасы Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети бекиткен ушул Мыйзамдын жана Уставдын негизинде иш жүргүзөт.”;

9) 19-берененин экинчи жана төртүнчү абзацтарындагы  “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

10) 20-берененин биринчи абзацындагы  “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

11) 26-берененин экинчи абзацындагы  “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

12) төмөнкү мазмундагы 261  берене менен толукталсын:

“261-берене. Ушул Мыйзамды бузгандык үчүн жоопкерчилик.

Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана Кыргыз Республикасынын кызмат адамдары  ушул Мыйзамды аткарбагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.”;

13) 27-берененин экинчи абзацындагы  “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

2-берене

“Кыргыз Республикасынын материалдык эмес маданий мурасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (“Эркин Тоо” газетасы  2012-жылдын 17-августу № 73-74) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

2-беренеде:

        а) төртүнчү абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;      

        б)  алтынчы жана жетинчи абзацындагы “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

       в) сегизинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;      

       2) 5-берене  төмөнкүдөй мазмундагы 4-бөлүк менен толукталсын:

 “4. “Манас” эпосунун үчилтигин (“Манас”, “Семетей”, “Сейтек” эпостору) сактоого, өнүктүрүүгө жана даңазалоого байланышкан маселелери “Манас” эпосу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен жөнгө салынат”;

3) 6-беренеде:

а) 5-бөлүгүндөгү  “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) жетинчи жана сегизинчи  абзацтар күчүн жоготту деп таанылсын;      

4) 7-беренеде:

а) биринчи абзацтын биринчи бөлүгүндөгү  “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө амаштырылсын;

б) 2-бөлүгүнүн 2-пунктундагы “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

в) 2-бөлүгүнүн 8-пунктундагы “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө ламаштырылсын;

г) 3-бөлүгүнүн 5-пунктундагы “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын;

д) 2-бөлүгүнүн 2-пунктундагы “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын”;

5) 11-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“11-берене. Ушул Мыйзамды бузгандык учүн жоопкерчилик. 

1. Мамлекеттик органдар жана Кыргыз Республикасынын кызмат адамдары ушул Мыйзамды аткарбагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.”;

6) 13-берененин 2-бөлүктөгү “Өкмөтү” деген сөз “Министрлер Кабинети” деген сөздөргө алмаштырылсын”;

3-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып  он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын

Президенти                                                                                      С.Н. Жапаров