1. Жалпы жоболор

1.1. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин (мындан ары – Министрлик) ишинин тартиби Министрлик жөнүндө жобо, башка ченемдик укуктук актылар жана ушул Жобо менен аныкталат.

1.2. Министрликке жүктөлгөн милдеттер министрликтин коллегиясынын, туруктуу комиссиялардын, министрдин алдындагы ыкчам кеңешмелердин, статс-катчынын жана министрдин орун басарларынын, борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, министрликтин ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрүнүн башчыларынын үзгүлтүксүз отурумдары менен камсыз кылынат.

1.3. Чечимдердин жана көрсөтмөлөрдүн өз убагында аткарылышы, материалдарды сапаттуу даярдоо, ошондой эле Министрликтин борбордук аппаратынын, ведомствого караштуу жана аймактык бөлүмдөрүндө документтерди эсепке алуу жана сактоо үчүн жоопкерчилик министрликтин бөлүмдөрүнүн башчыларына жүктөлөт.

1.5. Ушул Эрежелердин талаптарынын сакталышын контролдоону документтик камсыздоо жана аткарууну контролдоо кызматына жүргүзөт.

2. Министрликтин тутуму

2.1. Министрликтин бирдиктүү тутуму министрликтин борбордук аппараттарынан, ведомстволук бөлүмдөрүнөн жана райондук, шаардык маданият бөлүмдөрүнөн турат.

2.2. Министрликтин борбордук аппаратынын Министр тарабынан бекитилген Министрликтин борбордук аппаратынын түзүмүнө ылайык башкармалыктары, бөлүмдөрү жана секторлору (мындан ары – түзүмдүк бөлүмдөр) иш алып барат.

2.3. Министрликтин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү, ошондой эле райондук жана шаардык маданият бөлүмдөрү өз ишинде министр бекиткен алар жөнүндө жобону жана Министрликтин башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алышат.

Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрү өз ишинде Өкмөт бекиткен алар жөнүндө жобону жана Министрликтин ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алышат.

2.4. Министрликтин борбордук аппаратынын жана райондук, шаардык маданият бөлүмдөрүнүн түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматкерлери өз милдеттерин министр бекиткен функционалдык милдеттерге ылайык аткарышат.

Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнүн кызматкерлери өз милдеттерин Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнүн башчылары бекиткен функционалдык милдеттерге ылайык аткарышат.

2.5. Маданият министрлигинин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө, ведомствого караштуу бөлүмдөрүнө жана райондук, шаардык маданият бөлүмдөрүнө жүктөлгөн милдеттерди жана функцияларды аткарууда кызматкерлер өзүлөрүнүн компетенциясына тиешелүү маселелерди козгоп, даярдалган сунуштарды башка бөлүмдөрдүн кызматкерлери менен макулдашышы керек.

  1. Министрликтин ишин пландаштыруу жана уюштуруу

3.1. Министрликтин ишин пландаштыруу министрликке жүктөлгөн милдеттердин аткарылышын уюштуруучулук камсыздоонун негизги каражаттарынын бири болуп саналат.            Министрлик өзүнүн ишин ченемдик укуктук актыларга жана жогору турган мамлекеттик органдардын көрсөтмөлөрүнө ылайык календардык жылга карата иш планына ылайык уюштурат.

3.2. Министрликтин иш планы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Министрликтин стратегиялык документтеринде каралган иш-чаралардын негизинде, министрликтин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, ведомствого караштуу бөлүмдөрүнүн жана райондук, шаардык маданий башкармалыктарынын сунуштары боюнча түзүлөт, алар статс-катчы жана министрдин орун басарлары менен макулдашылган, тиешелүү жылдын 30-декабрынан кечиктирбестен, Мамлекеттик саясат жана старетегиялык пландоо бөлүмүнө тапшырылат.

3.3. Мамлекеттик саясат жана стратегиялык пландоо бɵлүмү келип түшкөн сунуштарды жалпылайт, жылдык иш планынын долбоорун түзүп, коллегиянын кароосуна киргизет. Коллегия бекиткенден кийин, министрдин буйругу менен иш планы бекитилет.

3.4. Иш планынын аткарылышын кɵзɵмɵлдɵɵ министрдин, статс-катчынын, министрдин орун басарлары тарабынан өз милдеттерин бөлүштүрүүгө ылайык жүргүзүлөт.

3.5. Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнүн жана райондук, шаардык маданият бөлүмдөрүнүн башчылары, министрликтин иш планынын негизинде, ошондой эле иштин абалын жана аймактын өзгөчөлүктөрүн талдоонун негизинде, бекитилген жылдык иш пландарын тийиштүү жылдын 10-январына чейин министрликтин тийиштүү түзүмдүк бөлүмдөрүнө тапшырышат.

3.6. Эгерде иш планында каралган маселелер объективдүү себептер боюнча белгиленген мөөнөттө чечилбесе, борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн башчылары, ошондой эле министрликтин ведомстволук бөлүмдөрү жана райондук, шаардык маданият бөлүмдөрү статс-катчынын же министрдин орун басарларынын макулдугу менен жазуу жүзүндө (кызматтык кат) билдирет. Министр аткаруучуга кошумча мөөнөттү белгилөөгө же маселени Иш планынан алып салууга, иш планын аткарбаган адамдардын жоопкерчилигин кароого укукуу.            3.7. Иш пландарынын аткарылышын көзөмөлдөө Мамлекеттик саясат жана стратегиялык пландоо бɵлүмүнүн башчысына жүктөлөт, ал айына бир жолу министрге иш пландарын аткаруунун жүрүшү жөнүндө маалымдайт.

3.8. Чечим кабыл алынып, коллегияда каралган иш пландарынын маселелери көзөмөлдөн чыгарылды деп эсептелет. Башка учурларда, иш пландарынын маселелери министрдин көзөмөлүнөн алынып, анын аткарылышына жооптуу кызматкер статс-катчы же иштин тиешелүү чөйрөсүнө жооптуу министрдин орун басары менен макулдашылат.

4. Министрликтин суроолорун берүүнүн тартиби, коллегияны даярдоо жана өткөрүү тартиби

4.1. Министрликтин коллегиясынын иши коллегиянын жылдык иш планына ылайык уюштурулат.

4.2. Коллегиянын иш планына киргизүү боюнча суроолор министр, статс-катчы, министрдин орун басарлары, коллегия мүчөлөрү, борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн башчылары, ведомстволук бөлүмдөрдүн башчылары жана министрликтин райондук, шаардык маданият бөлүмдөрү мамлекеттик саясат жана стратегиялык пландаштыруу бөлүмүнүн башчысына берилет.  Мамлекеттик саясат жана стратегиялык пландоо бɵлүмүнүн башчысы келип түшкөн сунуштарды жалпылайт, коллегиянын жылдык иш планынын долбоорун түзөт жана коллегиянын кароосуна киргизет.

4.3. Коллегиянын иш планы коллегиялык отурумда каралып, бекитилгенден кийин министр тарабынан бекитилет жана планды аткарууга жооптуу адамдарга таратылат.

4.4. Коллегияга суроолорду даярдоо белгиленген компетенцияга ылайык Министрликтин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан жүргүзүлөт. Эгерде даярдалган суроо ар кандай ведомстволордун компетенциясына таасирин тийгизсе, суроону даярдоо министр тарабынан түзүлгөн комиссиялар тарабынан жүргүзүлөт.

4.5. Коллегиянын кароосуна берилген маселе боюнча коллегиянын чечиминин токтомдорунун долбоорлору даярдалат. Чечимдердин долбоорлору так болушу керек, талкууланып жаткан маселеге толук жана принципиалдуу баа бериши керек, кабыл алынган акттын максаты жана милдеттери так аныкталышы, аткаруучулардын жана иш жүзүндөгү мөөнөттөр аныкталышы керек.

Чечимдин долбоору жана ага тиркелген маалымкаттардын долбоорун даярдаган кызматкер, Министрликтин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмүнүн башчысы тарабынан бекитилүүгө тийиш.    Чечимдин долбооруна шилтеме көлөмү 5 беттен ашпоого тийиш. Маалымкаттар 14 шрифт менен басылат. Маалыматка кошумча, башка материалдар тиркелиши мүмкүн.            Эгерде чечимдин долбоору Министрликтин борбордук аппаратынын башка түзүмдүк бөлүмдөрүнө көрсөтмөлөрдү камтыса, анда алар жетекчилер менен макулдашылып, кол коюлушу керек.

4.6. Коллегиянын чечимдеринин долбоорлору материалдар жана визалар менен бирге министрдин Мамлекеттик саясат жана стратегиялык пландоо бɵлүмүнүн башчысына коллегия жыйынына чейин 10 күндөн кечиктирилбестен тапшырылат.

4.7. Ушул бөлүмдө көрсөтүлгөн талаптарды сактабастан берилген коллегиянын чечимдеринин долбоорлору тийиштүү түрдө аткарылышы үчүн кайтарылып берилүүгө тийиш.

4.8. Эгерде объективдүү себептер боюнча чечилген маселе коллегияга өз убагында берилбесе, статс-катчы, министрдин орун басарлары, райондук жана шаардык маданият бөлүмдөрүнүн башчылары жана министрликтин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү министрге жазуу жүзүндө билдирүүгө милдеттүү.            Суроолорду коллегиянын иш пландарынан четтетүүгө же аларды карап чыгуу мөөнөттөрүн өзгөртүүгө министрдин чечими боюнча жол берилет.

4.9. Маселени коллегиянын кароосуна киргизүү үчүн, Мамлекеттик саясат жана стратегиялык пландаштыруу бɵлүмүнүн башчысы министрдин атына маалымат берет, анда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:- суроонун аталышы;- баяндамачынын фамилиясы, аты-жөнү жана кызмат орду;- талкууланып жаткан маселе боюнча коллегиянын отурумуна чакырылган адамдардын позицияларын көрсөтүү менен тизмеси.

4.10. Айрым актуалдуу маселелер боюнча коллегиянын чечимдеринин долбоорлору коллегия мүчөлөрүнүн макулдугу жана кол тамгалары менен коллегия отурумунда каралышы мүмкүн (иштөө тартиби).

4.11. Коллегиянын отурумдарын чакыруу министр тарабынан, ал жокто коллегия отурумуна төрагалык кылган министрдин орун басары, министрдин милдетин аткаруучу (мындан ары – төрага) тарабынан жүргүзүлөт.

4.12. Коллегиянын отурумдарын зарылдыгына жараша, бирок кварталына бир жолудан кем эмес өткөрүлөт.

4.13. Зарыл болгон учурда коллегиянын кеңейтилген отурумдары, министрликтин тутумунун кызматкерлеринин катышуусу менен, жер-жерлерде маселелерди ыкчам негизде кароо жана чечүү боюнча көчмө жыйындар, ошондой эле маселелерди биргелешип карап чыгуу ушул министрликтердин жана ведомстволордун кызыкчылыктары менен шартталган учурда, башка министрликтердин жана ведомстволордун коллегиялары менен биргелешкен чогулуштар өткөрүлүшү мүмкүн, талкууланып жаткан маселелер боюнча биргелешкен чечимдер кабыл алынат.

4.14. Коллегия отурумунун күн тартибинин долбоору боюнча сунуштар Мамлекеттик саясат жана стратегиялык пландаштыруу бөлүмүнүн башчысына алдын ала жөнөтүлөт.

4.15. Күн тартибинин долбоору төмөнкүлөрдү камтыйт:- Коллегиянын жылдык иш пландарынан суроолор;- киргизүү зарылчылыгынан улам келип чыккан маселелер.

4.16. Күн тартибинин долбоорлору төрага менен макулдашылат. Бекитилгенден кийин, ушул отурумга кошумча суроолор төраганын уруксаты менен гана берилиши мүмкүн.

4.17. Мамлекеттик саясат жана стратегиялык пландаштыруу бɵлүмүнүн башчысы коллегиялык отурумдун күн тартиби жана материалдары жыйналышка үч күн калганда төрагага жана коллегия мүчөлөрүнө тааныштырылат.    Башкарманын күн тартибине өзгөртүүлөр киргизилген учурда, коллегия отурумунун материалдары жыйналышка 1 күн калганда төрагага жана коллегия мүчөлөрүнө кошумча берилет.

4.18. Чакырылгандарды коллегия отурумунун убактысы жөнүндө кабарлоо документтик камсыздоо жана аткарууну контролдоо кызматына жүктөлөт.

4.19. Эгерде коллегиянын мүчөлөрүнүн жарымынан көбү катышса, кеңештин отурумдары ыйгарым укуктуу болот.

4.20. Отурумдун күн тартиби жана иштөө тартиби жыйналыштын башында коллегия мүчөлөрү тарабынан бекитилет.

4.21. Коллегиянын отурумдарында маселелерди талкуулоо учурунда министр, статс-катчы, министрдин орун басарлары жана коллегия мүчөлөрү:- күн тартиби жана иштөө тартиби боюнча сунуштарды киргизет;- баяндамачылардан талкууланып жаткан маселелер боюнча түшүндүрмөлөрдү талап кылат.катышкан коллегия мүчɵлɵрү төмөнкүлөргө укуктуу:- маселелерди талкуулоого катышат;- токтомдордун долбоорлоруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү же аларды кайра карап чыгуу жөнүндө сунуш киргизүүгө;- маселени башка коллегиялык жыйналышка кийинкиге калтыруу же кошумча иликтөө жөнүндө сунуш киргизүүгө.

4.22. Коллегиянын чечими катышкан коллегия мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Бири тең болгон учурда, төрага добуш берген чечим кабыл алынат.

4.23. Министр менен коллегиянын мүчөлөрүнүн ортосунда пикир келишпестиктер келип чыккан учурда, министр өз чечимин чыгарат жана ал келишпестиктер жөнүндө отчет берет.

4.24. Коллегиянын отурумдарында сын-пикирлер жана сунуштар кабыл алынган чечимдердин долбоорлору, чечимге ылайык аткаруучу тарабынан толукталат.

4.25. Коллегиянын чечимине жыйналышка катышкан коллегиянын төрагасы жана мүчөлөрү кол коет.

4.26. Коллегиянын отурумунда жыйналышка катышкан адамдарды, жыйналыштын күн тартибин, талкууланып жаткан маселелерди, чыгып сүйлөгөндөрдүн мазмунун жана кабыл алынган чечимди камтыган отурумдун протоколу түзүлөт.Коллегиянын отурумунун протоколуна жыйналыштын катчысы жана төрагасы кол коет.

4.27. Коллегиянын ар бир отурумунун материалдары үчүн өзүнчө иш делосу ачылып, өзүнчө журналга катталат жана жыл башынан аягына чейин сериялык номери ыйгарылат. Коллегиянын материалдары документтерди камсыздоо жана аткарууну контролдоо кызматында сакталат.

4.28. Коллегиянын күн тартибиндеги маселелерди өз убагында жана сапаттуу даярдоо үчүн жоопкерчилик коллегия үчүн суроону даярдаган кызматкерге жүктөлөт.

4.29. Коллегиянын иш пландарынын жана чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөө Мамлекеттик саясат жана стратегиялык пландоо бɵлүмүнүн башчысы тарабынан жүргүзүлөт, ал бир жылдан кийин коллегиянын кийинки отурумунда коллегия мүчөлөрүнө өткөн мезгилдеги коллегиянын иш планынын аткарылышы жөнүндө маалымдайт.

5. Ыкчам чогулуштарды өткөрүү тартиби

5.1. Президенттин, Өкмөттүн, Жогорку Кеңештин, Премьер-министрдин, Вице-премьер-министрдин, башка жогорку кызмат адамдарынын чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөө максатында, коллегия жыйынында талкуулоону талап кылбаган пландаштырылган иш-чаралар, министрдин, – өз милдеттерин бөлүштүрүүнүн алкагында министрдин, статс-катчысынын жана орун басарлардын катышуусу менен кеңешме ɵткɵрүлɵт.

5.2. Министрдин алдындагы ыкчам чогулуштардын протоколун документтик камсыздоо жана аткарууну контролдоо кызматынын кызматкери, ал эми статс-катчы жана министрдин орун басарларында, алардын тапшырмасы боюнча Министрликтин борбордук аппаратынын кызматкерлери жүргүзөт. Протоколдо жыйналыштын күнү, убактысы жана орду, катышуучулардын курамы, талкууланып жаткан маселелер, жыйналыштын төрагасынын аты-жөнү жана кызмат орду чагылдырылат. Талкууланган ар бир маселе боюнча протоколдо баяндамачылар жана кабыл алынган чечим, анын аткарылышына жооптуу адам жана аткаруу мөөнөтү көрсөтүлөт.

Протоколго протокол түзгөн кызматкер жана жыйналыштын төрагасы кол коет.

5.3. Министр, статс-катчы же министрдин орун басарлары тарабынан өткөрүлгөн отурумдарда кабыл алынган чечимдер кабыл алынган чечимдердин аткарылышын контролдоо боюнча ишти уюштуруу үчүн Мамлекеттик саясат жана стратегиялык пландаштыруу бөлүмүнө өткөрүлүп берилет.

5.4. Министрликтин бөлүмдөрүнүн башчылары аткаруучу тартиптин сакталышы, жетекчиликтин иш пландарын жана тапшырмаларын аткаруу, тажрыйба алмашуу боюнча жыйындарды өткөрүшөт.

5.5. Отурумдардын чечимдеринин аткарылышына жалпы контролду Министрликтин бөлүмдөрүнүн башчылары жүзөгө ашырат.

6. Семинарларды, стажировкаларды өткөрүүнүн тартиби

6.1. Квалификацияны жана кесиптик деңгээлин жогорулатуу, ошондой эле тажрыйба алмашуу максатында борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, ведомствого караштуу бөлүмдөрдүн жана министрликтин райондук, шаардык маданият бөлүмдөрүнүн кызматкерлери менен семинарлар өткөрүлүп турат.

6.2. Пландаштырылган иш-чаралардын аткарылышы жана семинарлардын сапаты үчүн министрликтин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, ведомствого караштуу бөлүмдөрүнүн жана райондук жана шаардык маданият бөлүмдөрүнүн башчылары, укуктук иштер жана адам ресурстарын башкаруу бөлүмү жооп берет.

7. Туруктуу комиссиялардын ишин уюштуруу

7.1. Башкаруу ишин жүзөгө ашыруу максатында Министрликтин туруктуу комиссиялары түзүлөт.

7.2. Туруктуу комитеттердин милдеттери, функциялары, укуктары жана милдеттери министр тарабынан бекитилген ушул комиссиялар жөнүндө жободо же тиешелүү ченемдик укуктук актыларда аныкталат.

7.3. Туруктуу комиссиялардын ишин уюштуруу бөлүштүрүлгөн милдеттерге ылайык статс-катчы жана министрдин орун басарлары тарабынан жүргүзүлөт.

7.4. Туруктуу комиссиялардын жыйналыштарында протокол түзүлөт, ага комиссиянын бардык мүчөлөрү кол коет.

Туруктуу комиссиялардын протоколдору мамлекеттик тилде түзүлөт жана мыйзамда каралган учурларда расмий тилге которулат.

7.5. Туруктуу комитеттердин жыйналыштары, эгерде ченемдик укуктук актыларда башкача каралбаса, комиссиялардын бекитилген курамынын көпчүлүк мүчөлөрүнүн катышуусунда өткөрүлөт. Бирдей добуштар болгон учурда төраганын добушу чечүүчү болот.

7.6. Туруктуу комитеттердин отурумдарынын протоколдорунан үзүндүлөр, чечимдер, сунуштар жана башка материалдар кызыкдар жактарга жөнөтүлүшү мүмкүн.

8. Министрликтин ченемдик укуктук актылары. Аларды даярдоонун тартиби             8.1. Министрлик белгилүү бир компетенциясынын чегинде буйруктарды алууга укуктуу.Министрликтин буйругу башкаруу функцияларын жүзөгө ашыруу боюнча укуктук документ болуп саналат.            8.2. Буйруктар Министрликтин бардык бөлүмдөрү үчүн милдеттүү.            8.3. Министр жок болгон учурда буйруктарга кол коюу укугу министрдин буйругу менен стат-катчыга же министрдин орун басарларынын бирине берилет.            8.4. Буйруктар уюштуруучулук, башкаруу функцияларын, ошондой эле кадр маселелерин камтыйт.

8.5. Буйруктарды даярдоо жана бекитүү тиешелүү иш чөйрөсүндөгү Министрликтин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан жүргүзүлөт.

Буйруктардын долбоорлору статс-катчы, министрдин орун басарлары, министрликтин тиешелүү иш чөйрөсүндөгү бөлүмдөрүнүн башчылары менен макулдашылууга тийиш.

8.6. Буйруктардын долбоорлору даярдоо:

– министрдин буйругу боюнча;

– статс-катчынын жана министрдин орун басарларынын демилгеси боюнча;

– Министрликтин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн башчыларынын демилгеси боюнча жүргүзүлɵт.

8.7. Буйрукта аты-жөнү жана кызмат орду көрсөтүлгөн аткаруучулар, ошондой эле, зарыл болсо, көзөмөл дайындалган адам көрсөтүлөт.

8.8. Аткаруу мөөнөтү белгилүү бир күн менен белгиленет.

8.9. Мурда кабыл алынган буйруктарды жокко чыгаруу, жараксыз деп табуу керек болгон учурда, жокко чыгарылган, жараксыз деп табылган буйруктун аталышы, датасы, номери же анын өзүнчө пункту көрсөтүлөт.

8.10. Эгерде буйрук менен ɵз алдынча документтерди (регламенттерди, нускамаларды, пландарды, комиссиялардын курамын ж.б.) бекитилсе, бул документтер буйрукка тиркелет жана тиркеме деп көрсөтүлөт.

8.11. Буйруктун жана тиркеменин текстинде жалпы кабыл алынган кыскартуулар, мекемелердин, бирикмелердин, фирмалардын жана башкалардын аталыштарынын кыскартуулары гана колдонулат. Текстти кайталоодо кыскартууларды колдонсо болот.

8.12. Буйруктардын мазмуну жана сапаты үчүн долбоорду иштеп жаткан министрликтин бөлүмдөрүнүн башчылары жооп берет.

8.13. Министрлик белгилүү бир компетенциянын чегинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлорун, токтомдорун, буйруктарынын долбоорлорун иштеп чыгат.

Ченемдик укуктук актылардын долбоорлору борбордук аппаратынын кызматкерлери жана жетектелген аймактардагы бөлүмдөрдүн кызматкерлери тарабынан иштелип чыгат.

Мыйзам долбоорлорун даярдаган кызматкерлер тарабынан ченемдик укуктук актылардын долбоорлору юридикалык корутунду берүү үчүн Министрликтин юристтерине жөнөтүлөт.Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун кароонун жана бекитүүнүн тартиби 3 жумушчу күндү түзөт.            8.14. Министрликтин ченемдик укуктук актылары Өкмөттүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүүнүн типтүү нускамасынын талаптарына ылайык иштелип чыгышы керек.

8.15. Долбоор буйруктун долбоорунда камтылган маселелерге түздөн-түз байланышкан кызмат адамдары менен макулдашылышы керек.

8.16. Долбоорду жактыруунун мөөнөтү бир күндөн ашпашы керек, долбоорго сын-пикирлер, редакция менен же мазмун менен макул эместик же маселени чечүүнүн башка формасы маалымкатта чагылдырылат.

8.17. Министрликтин ченемдик укуктук актылары мамлекеттик тилде кабыл алынат жана мыйзамда каралган учурларда, расмий тилге которулат.Министр буйрукка кол койгондон кийин, ал документтик камсыздоо жана аткарууну контролдоо кызматына өткөрүлүп, ал жерде ага номер жана датасы берилген.

8.18. Басып чыгарууну камсыз кылуу, буйруктарды жөнөтүү документтик камсыздоо жана аткарууну контролдоо кызматына жүктөлөт.Статс-катчы, министрдин орун басарлары алардын көзөмөлүндɵгү буйруктар менен таанышып чыгышы керек.

8.19. Министрликтин ишин жөнгө салуу максатында өз компетенциясынын чегинде Министрликтин башка актылары да чыгарылышы мүмкүн.

8.20. Министрликтин иш кагаздары мамлекеттик тилде жана мыйзамда каралган учурларда расмий тилде жүргүзүлөт. Министрликте иш кагаздарын жүргүзүү мамлекеттик жана расмий тилдерде жүргүзүлгөндө, мамлекеттик тилдеги документтер түпнуска деп эсептелет.

9. Министрликтин ченемдик укуктук актыларынын аткарылышын контролдоону жана текшерүүнү уюштуруу 

9.1. Министрликтин буйруктарынын жана башка документтеринин аткарылышын контролдоону уюштуруу алардын өз убагында жана сапаттуу аткарылышын камсыз кылууга тийиш. Аткарылышын контролдоо боюнча иш-аракет түздөн-түз текшерүүнү, ошондой эле көзөмөлдөнгөн документтердин өз убагында аткарылышын жөнгө салууну камтыйт.

9.2. Министрликтин бөлүмдөрүнүн ишине тиешелүү буйруктарды жана башка документтерди иш жүзүндө аткаруунун жүрүшүндө, алардын аткарылышын жана иш жүзүндө аткарылышын контролдоону документтик камсыздоо жана аткарууну контролдоо кызматы жүзөгө ашырат.

9.3. документтик камсыздоо жана аткарууну контролдоо кызматынын адистери:- көзөмөлгө алынган бардык административдик документтер үчүн заманбап техникалык каражаттардын жардамы менен зарыл маалыматтык базаны камсыз кылат жана аткаруучуларга белгиленген мөөнөттө белгиленген формадагы билдирүүлөрдү жөнөтөт;- аткаруучулардан тапшырмаларды аткаруунун абалы жөнүндө маалымат алууга;- аткаруучуларга жуманын ар дүйшөмбүсүндө эскертүүчү маалыматтарды жөнөтүп туруу;- администрациялык документтерди контролдоону уюштурууну ɵнүктүрүү боюнча сунуштарды Министрликтин жетекчилигинин кароосуна киргизет.

9.4. Документтик камсыздоо жана аткарууну контролдоо кызматы жер-жерлерде буйруктардын жана башка документтердин иш жүзүндө аткарылышына рейддик текшерүүлөрдү жүргүзөт, анын натыйжалары министрге маалымат берет.

9.5. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча ар бир кварталда, жарым жылда жана жылда министрдин буйруктарынын жана башка актыларынын аткарылышы жөнүндө жалпыланган маалыматтар даярдалат.

Маалымат министрге берилет жана аткаруучуларга жеткирилет.

9.6. Эгерде белгилүү бир тапшырмаларды өз убагында аткарууга мүмкүн болбосо, аткаруучулар мөөнөттүн кийинкиге жылдырылышына же министрдин башка чечимди белгиленген мөөнөткө чейин макулдугун алышы керек.

9.7. Буйруктун же башка документтин аткаруучулары тастыктаган маалымкат, маалымат менен аткарылган иш көзөмөлдөн алынып салынат.

10. Документтердин аткарылышын контролдоону уюштуруу

10.1. Президенттин Аппаратынан, Өкмөттүн Аппаратынан, Жогорку Кеңештен келип түшкөн документтер, ошондой эле жарандардын каттары милдеттүү түрдө көзөмөлгө алынат.

10.2. Башка органдардан келип түшкөн документтерди тариздөө мөөнөттөрү Министрликте катталган күндөн тартып жумушчу күндөрү эсептелет.            Министрлик тарабынан Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынан, Жогорку Кеңештен келип түшкөн документтер ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун бекитүү үчүн кабыл алынган “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө” Мыйзамда жана Өкмөттүн 2013-жылдын 10-июнундагы токтому менен бекитилген 341 Регламенттеги мөөнөттөрдө каралат.

10.3. Аткарылган документ Министрликтин жетекчилигинин кол тамгасынын негизинде документтик камсыздоо жана аткарууну контролдоо кызматындагы көзөмөлдөн алынып салынат.

10.4. Контролдук документтерди аткаруунун жыйынтыгы боюнча документтик камсыздоо жана аткарууну контролдоо кызматы ай сайын министрге, статс-катчыга жана министрдин орун басарларына маалымат берет.

10.5. Министрликтин аппараттык отурумдарында документтер менен иштөө боюнча аткаруучулук тартиптин натыйжалары жөнүндө отчеттор угулат.

11. Министрликтин иши жөнүндө маалыматка жетүүнү камсыз кылуу тартиби 

11.1. Министрликтин ишмердүүлүгү жөнүндө жарандардын жана юридикалык жактардын маалыматтарын алуу мүмкүнчүлүгү тиешелүү маалыматты коомдук маалымат тутумуна, анын ичинде Министрликтин расмий веб-сайтына (www.minculture.gov.kg) жайгаштыруу аркылуу камсыз кылынат.

11.2. Министрликтин иши жөнүндө маалыматты расмий веб-сайтка жарыялоо үчүн Министрликтин борбордук аппаратынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмү, ведомствого караштуу жана аймактык бөлүмдөрү даярдайт.

11.3. Министрликтин ишмердүүлүгү жөнүндө жарандарды жана уюмдарды маалыматтык-аналитикалык материалдарды, жалпыга маалымдоо каражаттарында жана башка жолдор менен жарыялоо аркылуу системалуу түрдө маалымдоо мыйзамга ылайык жүргүзүлөт.

12. Жарандарды кабыл алуу тартиби

12.1. Жарандын укуктарын жана эркиндиктерин натыйжалуу коргоо жана жарандардын кайрылууларын өз компетенциясынын чегинде тез арада чечүү максатында министрлик жарандарды жеке кабыл алууну жүргүзөт.

12.2. Жарандарды кабыл алуу иш күндөрү жумасына бир жолу жүргүзүлөт: министрликтин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн башчылары жума күнү, статс-катчы, бейшемби күнү министрдин орун басарлары, шейшемби күнү министрдин орун басары, шаршемби күнү министрдин орун басары жана жума күнү министр. Башка калктуу конуштардан жарандарды кабыл алуу алар келген күнү жүргүзүлөт.

Кабыл алуу графиги Министрликтин расмий сайтында (www.minculture.gov.kg) жарыяланат жана Министрликтин имаратынын коомдук жайындагы стендге жайгаштырылат.

12.3. Кабыл алуу учурунда маселени чечүү мүмкүн болбогон учурда, жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө мыйзамга ылайык жазуу жүзүндө же электрондук байланыш аркылуу жооп берилет.

12.4. Министрге кайрылган жарандарды кабыл алууну уюштурууну министрдин жардамчысы жана катчысы, ал эми статс-катчыга жана министрдин орун басарларына кайрылган жарандарды кабыл алууну уюштурууну алардын катчылары камсыз кылат.

12.5. Кабылдама жетекчиси каралып жаткан кайрылуулар боюнча чечим кабыл алууга жеке жоопкерчилик тартат.

12.6. Жеке кабыл алуу журналы жетекчинин катчысы жана Министрликтин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн башчылары тарабынан жүргүзүлөт, анда арыз ээсинин маалыматтары, кайрылуунун мазмуну жана чечим кабыл алынат.

12.7. Министрдин жардамчысы жарандардын оозеки кайрылууларынын мүнөзүн жана мазмунун талдайт, Министрликте оозеки кабыл алууну уюштурууну ɵнүктүрүү боюнча корутундуларды (сын-пикирлерди) жана сунуштарды даярдайт.

12.8. Кайрылуулар боюнча кабыл алынган чечимдердин аткарылышын контролдоону документтик камсыздоо жана аткарууну контролдоо кызматы, министрдин жардамчысы, статс-катчынын жана министрдин орун басарлары жүзөгө ашырат.

13. Күнүмдүк иш тартиби

13.1. Министрликтин кызматкерлеринин иштин башталышы жана аякташы жана эс алуусу төмөнкүдөй белгиленет:иштин башталышы – 9.00; эс алуу жана тамактануу үчүн тыныгуу – 12.30-13.30;жумуштун аягы – 18.00. Майрам күндөрү – 17.00;Министрликтин борбордук аппаратынын кызматкерлеринин жумушка келүү жана кетүү убактысын контролдоону уюштуруу-укуктук иштери жана адам ресурстарын башкаруу бөлүмү жана борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн башчылары тарабынан жүзөгө ашырылат.            Министрликтин ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринин жумушка келүү жана кетүү убактысын контролдоону уюштуруу алардын жетекчилери тарабынан жүзөгө ашырылат.

13.2. Министрликтин борбордук аппаратынын кызматкерлери кызматтык иш жүргүзүү үчүн министрликтин тийиштүү жетекчисинин жана борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмүнүн башчысынын уруксаты менен гана кызмат орундарынан суранып кете алышат.Министрликтин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн башчылары кызматтык иш ордунда министрликтин тийиштүү жетекчисинин уруксаты менен гана чыга алышат. Уюштуруу-укуктук иштер жана адам ресурстарын башкаруу бөлүмүндө жайгашкан журналда белгиленет.

13.3. Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнүн, мекемелеринин жана райондук, шаардык маданият бөлүмдөрүнүн кызматкерлери расмий жетекчиликтин уруксаты менен иш орундарынан бир жакка чыга алышат.Ведомствого караштуу бөлүмдөрдүн, мекемелердин жана райондук, шаардык маданият бөлүмдөрүнүн башчылары жумуш ордунда министрдин же министрдин милдетин аткаруучуга кызмат ордунда жоктугунун себептери жөнүндө билдириши керек.